تصاویر نمایشگاه

نشست مشترک مشارکت کنندگان ایرانی با سفیر و
رایزن محترم بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق